關閉

關鍵字搜尋

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 29

詳細搜尋

Press 'Tab' to content

私隱政策聲明

大學保證全力執行及遵守國際公認之保障個人資料原則,以及《個人資料(私隱)條例》的各項有關規定。為此,大學將確保教職員嚴格遵守資料保安及保密的規定。詳情請參閱大學的個人資料聲明

如對本校的私隱政策及其執行有任何疑問,請以電郵( web.master@polyu.edu.hk )向理大網站負責人查詢。